Xiao Li x 10 Corso Como x Diesel in Shanghai

Journal

xiao_shanghai

Tonight the beautiful opening of the exclusive Xiao Li capsule collection
for  10 Corso Como and Diesel on show at 10 Corso Como Shanghai.