Shin Kong Place
87, Jianguo Road, Chaoyang district,
Beijing 100025, China


1F – Cafè

T. +86 10.6530.7229 -101
press@10corsocomo.cn

Shin Kong Place
87, Jianguo Road, Chaoyang district,
Beijing 100025, China

1F – Cafè
T. +86 10.6530.7229 -101
press@10corsocomo.cn